banner

Hotline: 0903629722

Ngày: (22-01-2016 - 03:25 AM)

Doanh nghiệp đang lo lắng về báo cáo tài chính cuối năm của mình??? Doanh nghiệp đã có nhân viên kế toán, hàng tháng đã thực hiện kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm??? Với dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm của Kế Toán Thuế Phước Quang sẽ giúp doanh nghiệp không còn lo sợ về việc lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm nữa. Các vị giám đốc có thể yên tâm để hạch toán kế hoạch phát triển kinh doanh mới của mình.

Giới thiệu chung:

 1. Đối tượng doanh nghiệp: các doanh nghiệp có nhu cầu
 2. Hình thức: Thực hiện tại doanh nghiệp hoặc tại Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang
 3. Mục đích và trách nhiệm:


-  Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang thực hiện từ A-Z đảm bảo an toàn toàn bộ hệ thống kế toán thuế và quyết toán thuế thực tế cho doanh nghiệp.

-  Phát hiện kịp thời các sai sót chứng từ: Hợp thức hoá lại các chứng từ nhằm giúp chặt chẽ hơn hoặc xử lý sai sót trước thanh tra để giảm thiểu rủi ro đến mức tối thiểu. Lập các văn bản hành chính, các chứng từ kế toán tăng tính hợp lệ của chứng từ.

-  Điều chỉnh kịp thời số liệu ghi chép sổ sách kế toán: Xử lý, thiết lập lại số liệu trên sổ sách kế toán để thống nhất với chứng từ đầu vào, đầu ra đã kê khai và các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế.

-  Kịp thời điều chỉnh các sai sót trên các báo cáo thuế: Phát hiện tính không hợp lệ, sai sót và điều chỉnh được ngay tại thời điểm phát hiện.

-  Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính: Kịp thời điều chỉnh để tránh rủi ro phạt và sai sót tiếp nối từ năm tài chính này sang năm tài chính khác.

-  Tư vấn cân đối, giải quyết các tồn đọng về các loại thu nhập, giá vốn, chi phí, lãi lỗ chặt chẽ theo kế hoạch của doanh nghiệp và đúng với pháp luật thuế quy định .

-  Thực hiện lại toàn bộ hệ thống kế toán thuế trong tất cả các năm đã nộp báo cáo (từ năm 2013 trở về trước) của doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi quyết toán với cơ quan thuế.

-  Thay mặt doanh nghiệp thực hiện giao dịch, giải trình, quyết toán thuế với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.

Các bước thực hiện dịch vụ làm báo cáo tài chính quyết toán thuế cuối năm:

Kiểm tra --> Phát hiện sai sót --> Điều chỉnh và hướng dẫn điều chỉnh --> Hoàn thiện toàn bộ hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế… đảm bảo quyết toán thuế an toàn --> Giao dịch và quyết toán thuế thực tế với thanh tra thuế.

1.    Kiểm tra phát hiện sai phạm trong hệ thống kế toán thuế.

o    KIỂM TRA HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN:

-  Hóa đơn đầu vào: Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng; Chỉ tiêu; Hóa đơn thuộc doanh nghiệp bỏ trốn; Hóa đơn bị thất lạc; Hóa đơn viết sai...--> Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro xuất toán thuế và chi phí.

-  Hóa đơn đầu ra: Phát hiện thất thoát; Hủy không đúng quy định; Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ...Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro bị truy thu thế GTGT, thuế TNDN.

-  Chứng từ, tài liệu kế toán: Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra.

o    KIỂM TRA HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN:

-  Kiểm tra tính đầy đủ và hình thức các loại sô sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính và Pháp luật thuế.

-  Kiểm tra tính chính xác, tương khớp số liệu giữa các chứng từ kế toán với sổ sách kế toán.

-  Kiểm tra tính chính xác, tương khớp số liệu giữa sổ sách kế toán với các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế.

o    KIỂM TRA TÍNH AN TOÀN LỢI NHUẬN ĐÃ BÁO CÁO VỚI CƠ QUAN THUẾ ĐẢM BẢO TRÁNH RỦI RO THUẾ TNDN KHI QUYẾT TOÁN:

-  Kiểm tra thu nhập: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm DT, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.

-  Kiểm tra hàng hoá, giá vốn: Rà soát lại kho hàng hoá phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hàng hoá bán hoặc giá thành SX, CT và xử lý lại tránh xuất toán.

-  Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.

-  Kiểm tra lãi, lỗ của DN theo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định.

o    KIỂM TRA HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN CHO CƠ QUAN THUẾ:

-  Kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra lại từng tháng, quý báo cáo với các chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra.

-  Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Kiểm tra từng tháng, quý báo cáo với số liệu thực tế trên sổ sách kế toán.

-  Kiểm tra Báo cáo tài chính: Phát hiện số liệu không đúng với thực tế chứng từ, SSKT….

-  Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN: Kiểm tra từng tháng, quý báo cáo với số liệu thực tế trên sổ sách kế toán, hồ sơ lương….

-  Kiểm tra các hồ sơ đăng ký, khai thuế khác đảm bảo tính an toàn số liệu thực tế với báo cáo

2.    Tư vấn điều chỉnh sai phạm và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế đảm bảo an toàn cao nhất khi quyết toán thuế thực tế.

 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm, hoàn thiện tính chặt chẽ, chính xác của chứng từ gốc, chứng từ kế toán, các tài liệu khác… đảm bảo an toàn (hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, dự toán CT, dự toán chi phí, định mức sản xuất….)
 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán (sổ chi tiết các loại (vật tư, hàng hóa, giá thành, công nợ, vay..), sổ phân bổ, sổ khấu hao, sổ cái, sổ NKC…).
 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm các báo cáo thuế tháng, quý đã nộp (báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN…)
 • Tư vấn cân đối, điều chỉnh các sai phạm thu nhập, chi phí, lãi lỗ… đảm bảo không rủi ro xuất toán thuế khi quyết toán.
 • Tư vấn, điều chỉnh các sai phạm trên báo cáo tài chính, quyết toán các loại thuế năm… đã nộp.
 • Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán: PT, PC, PN, PX…
 • Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán: Các sổ chi tiết, sổ cái, sổ phân bổ khấu hao, sổ lương.
 • Hoàn thiện các tài liệu khác đảm bảo tính chặt chẽ không xuất toán thuế (hợp đồng lao động, định mức sản xuất….).
 • Giải trình bảo vệ số liệu kế toán đến cùng cho doanh nghiệp với cơ quan thuế khi quyết toán thuế thực tế.
 • Thực hiện hoàn thiện tất cả các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế đảm bảo quyền lợi và kế hoạch của doanh nghiệp.

3.    Hoàn thiện hệ thống kế toán thuế đảm bảo an toàn theo quy định thuế.

 • Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán: PT, PC, PN, PX…
 • Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán: Các sổ chi tiết, sổ cái, sổ phân bổ khấu hao, sổ lương.
 • Hoàn thiện các tài liệu khác đảm bảo tính chặt chẽ không xuất toán thuế (hợp đồng lao động, định mức sản xuất….).

4.    Giải trình, quyết toán thuế với cơ quan thuế

 • Giải trình bảo vệ số liệu kế toán đến cùng cho doanh nghiệp với cơ quan thuế khi quyết toán thuế thực tế.
 • Thực hiện hoàn thiện tất cả các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế đảm bảo quyền lợi và kế hoạch của doanh nghiệp.
Kiểm Tra Hoàn Chỉnh Hồ Sơ Kế Toán Trước Khi Cơ Quan Thuế Kiểm Tra

Kiểm Tra Hoàn Chỉnh Hồ Sơ Kế Toán Trước Khi Cơ Quan Thuế Kiểm Tra

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp gặp phải một số khó khăn trong việc thực hiện công tác kế toán như: kế toán thường xuyên nộp chậm báo cáo thuế trong khi hàng tháng vẫn phải tốn chi phí để thuê riêng một kế toán thuế; sự lo lắng, không tin tưởng, yên tâm vào báo cáo sổ sách mà kế toán đã làm.


CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP PHƯỚC QUANG

ĐẠI LÝ THUẾ PHƯỚC QUANG

Điện thoại: 02723.874722 - Fax: 02723.874022

Hotline: 0903 629 722 - 0937 117 667

Địa chỉ trụ sở chính: 12 Nguyễn Thái Bình, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giộc, Tỉnh Long An

Địa chỉ chi nhánh: 22I đường số 1I, cư xá ngân hàng, P.Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Số 1101235680 Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 11/01/2010

Giấy chứng nhận ĐẠI LÝ THUẾ Số 53491/XN-CT Do Cục Thuế Long An cấp ngày 15/10/2015